Vahanen Monitori

Vahanen-yhtiöt on nyt osa AFRYä. Jatkossa luomme tulevaisuutta osana AFRYä. Making Future

Pelkkä energiankulutuksen mittaaminen ei enää riitä

Monitorin avulla saat kiinteistödatan oikeasti käyttöön:

 • Käytännön työkalut energiankäytön ja päästöjen vähentämiseen. Monitorin avulla pääset seuraamaan kiinteistösi tavoitteita ja tekemään toimenpiteitä niiden saavuttamiseksi. Monitori auttaa muun muassa seuraamaan vesivuotoja ja ympäristövaikutuksia. Lisäksi järjestelmä auttaa tasaamaan energiankäytön piikkejä, jolloin energiakustannuksia saadaan laskettua.
 • Tekoäly hoitaa sen, mihin ihminen ei pysty. Olosuhteiden seuraaminen on nyt mahdollista kellon ympäri. Tekoäly tarkkailee kiinteistön olosuhteita ja saa muokattua säätöjä optimaalisiksi tiedon perusteella. Tekoäly mahdollistaa myös laajojen datamäärien käsittelyn ja hyödyntämisen.
 • Skaalautuva järjestelmä yhdistää tiedot eri lähteistä. Järjestelmän avulla näet ja hallitset samasta paikasta tietoa eri datalähteistä kuten energialaitoksilta, kiinteistön antureista, rakennusautomaatiojärjestelmistä ja Ilmatieteenlaitokselta. Monitorin avulla hallitset yksittäistä kiinteistöä tai jopa suuria kiinteistömääriä.
 • Tehokas, mutta käyttäjälle yksinkertainen. Monitoria pystyvät hyödyntämään kaikki kiinteistön ylläpito-organisaation osapuolet.

 

Vahanen Monitori tarjoaa ratkaisuja useisiin kiinteistönpidon teemoihin ja haasteisiin.

Ominaisuudet

Monitori-palvelu rakentuu erilaisista moduuleista, joita voidaan käyttää yhdessä tai erikseen. Pystymme rakentamaan asiakkaalle kokonaisuuden, joka tukee hänen tarpeitaan ja sopii hallinnoitaviin kiinteistöihin.

Energiajohtaminen

Energiajohtamisen työkaluilla voit seurata ja raportoida kiinteistön energian ja veden kulutuksia, kustannuksia ja päästövaikutuksia. Monitorilla hoituu myös vesivuotojen valvonta sekä vuotohälytykset. Voit lisäksi asettaa kiinteistöille tavoitteita ja seurata niiden toteutumista. Tavoitteiden saavuttamisessa ja kiinteistön kehittämisessä sinua auttavat Energiajohtamisen toimenpidetyökalut.

Selkeyttä energiajohtamiseen

 

  • Laajasti tietoa useista lähteistä. Järjestelmä koostaa tietoa eri datalähteistä kuten energialaitoksilta, erillisiltä keruulaitteilta, rakennusautomaatiojärjestelmistä ja Ilmatieteenlaitokselta. Kaikki tieto on ristiin vertailtavissa ja hyödynnettävissä esimerkiksi Tilaajakohtaisten KPI-mittareiden määrittämisessä.

 

  • Kiinteistösalkkujen hallinta. Käyttäjä voi vapaasti muodostaa kiinteistöistä ”salkkuja”. Salkkukohtainen raportointi on järjestelmässä selkeää ja intuitiivista.

 

  • Energian ja veden kustannusten seuranta. Monitorissa käyttäjä pystyy visuaalisesti seuraamaan kiinteistöjen energian ja veden kustannusten kehittymistä pitkällä aikavälillä. Tariffien ja kulutusten muutosten aiheuttamat vaikutukset ovat selvästi havaittavissa.

 

  • Vesivuotojen valvonta ja vuotohälytykset. Monitori auttaa huomaamaan vesivuodot aikaisin ja hälyttää niistä. Näin säästetään rahaa sekä voidaan minimoida vesivahinkojen vaikutuksia.

 

  • Ympäristövaikutusten seuranta. Kiinteistöjen ylläpidon aikaisen energian kulutuksen ympäristövaikutuksia seurataan järjestelmässä automaattisesti Motivan ohjeiden mukaisesti.

 

 • Toimenpiteiden hallinta. Järjestelmässä pystytään johtamaan kiinteistöjen energiatehokkuustoimenpiteitä. Toimenpiteiden vaikutus kiinteistöjen kulutuksiin, kustannuksiin ja ympäristövaikutuksiin on helposti esitettävissä ja tietoa voidaan hyödyntää myös esimerkiksi kiinteistöille asetettujen säästötavoitteiden toteutumisennusteissa.

 

Huoneistokohtainen veden mittaus

Tällä moduulilla käyttäjä pääsee tarkastelemaan huoneistokohtaisten vesimittausten mittarilukemia ja kulutuksia sekä mm. hakemaan laskutusta varten asianmukaiset aineistot.

Helppoutta ja valinnan vapautta

Monitori koostaa eri mittaus- ja rakennusautomaatiojärjestelmien tuottaman huoneistomittareiden datan ja yhdenmukaistaa aineiston laskutusta varten.

Monitori hyödyntää myös näiden rajapintojen kautta tarjolla olevaa muuta dataa, esimerkiksi olosuhdehallinnan käyttöön.

Olosuhdehallinta

Olosuhdehallinnalla varmistat kiinteistösi tilojen ilman laadun. Kerättävää tietoa voidaan hyödyntää myös esimerkiksi kiinteistön lämmitys- tai ilmanvaihtojärjestlemän ohjauksessa. Tietoa voidaan kerätä langattomilla antureilla tai hyödyntämällä olemassaolevia antureita.

Tekniikkaa elämisen ehdoille

Monitori koostaa olosuhdetietoja kiinteistöistä automaattisesti ja suorittaa jatkuvaa analysointia ja vertailua ohjearvoihin.

Olosuhdehallinta mahdollistaa viihtyvyyden varmistamisen ennakoimalla olosuhteissa tapahtuviin hienovaraisiin muutoksiin.

Rakennusautomaatio

Rakennusautmaation etävalvonta mahdollistaa kiinteistöjen järjestelmien toiminnan automaattisen seurannan ja optimoinnin.

Enemmän kuin hälytyksiä

Keskitetty merkkiriippumaton rakennusautomaatio- järjestelmien valvontaan ja hallintaan tarkoitettu sovellus.

Monitori käsittelee keräämäänsä tietoa merkkiriippumattomasti. Järjestelmä koostaa havaitsemansa poikkeamat selkeästi jatkoselvityksiä varten.

Säätötoimenpiteitä voidaan suorittaa sovelluksen kautta manuaalisesti tai hyödyntää tekoälyä aktiivisessa ohjauksessa.

Jäteseuranta

Jäteseurantatyökalulla pääset tarkkailemaan kiinteistöissä syntyvän jätteen ja siitä aiheutuvien kustannusten jakautumista jätelajeittain.

Vastuullisuutta

Monitori hakee automaattisesti dataa eri jätehuoltoyritysten järjestelmistä. Monitori helpottaa kierrätykseen liittyvää viestintää ja tavoitteisiin pääsemistä.

Seuraa yhdyskunta- ja rakennusjätteen määrää ja kustannuksia. Järjestelmä laskee jätteen kierrätys- ja hyötykäyttöasteen sekä vertaa näitä EU:n asettamiin tavoitteisiin.