Elinkaariarviointi (LCA), hiilijalanjälki ja ympäristöseloste (EPD)

Kiinteistö- ja rakennusalalla on merkittävä rooli ilmastotalkoissa. Kestävät ratkaisujen, luotettavien päästölaskelmien ja elinkaariarvioinnit ovat osa jokaista hanketta tavoitellessamme vähähiilistä yhteiskuntaa. Rakennusten käytön aikaisten päästöjen vähentyessä rakennusmateriaalien ja -menetelmien merkitys tulee korostumaan.

Hiilijalanjäljellä tarkoitetaan tuotteen tai rakennuksen koko elinkaaren aikana syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä, jotka muunnetaan hiilidioksidiekvivalenteiksi (CO2e). Elinkaariarviointi käsittää päästöjen lisäksi myös muut elinkaarenaikaiset ympäristövaikutukset, kuten rehevöitymisen, happamoitumisen ja muiden resurssien käytön. Elinkaariarvioinnin tuloksia voidaan hyödyntää niin suunnittelu eri vaiheissa kuin vähäpäästöisempien tuotteiden kehittämisessäkin.

EPD-ympäristöseloste on elinkaarianalyysiin perustuva ja standardoitu tapa esittää luotettavasti tietoja rakennustuotteiden ympäristövaikutuksista.

Asiantuntevalla suunnittelulla saavutetaan kestävämmän tulevaisuuden lisäksi myös kustannussäästöjä ja luodaan mahdollisuuksia uudelle liiketoiminnalle.

Palveluesimerkkejä:

  • Ilmastostrategia ja tiekarttatyö
  • Ilmastovaikutusten arviointi
  • Elinkaariarviointi (LCA)
  • Hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki
  • Vesitase ja ravinnetase
  • EPD-ympäristöseloste
X