Luonnon monimuotoisuus, vieraslajit ja hulevesien hallinta

Vahanen-yhtiöt on nyt osa AFRYä. Jatkossa luomme tulevaisuutta osana AFRYä. Making Future

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, kestävä tuotanto ja hyvä vesien laatu on tärkeä osa ilmastotyötä. Etsimme yhteistyössä asiakkaiden kanssa keinoja ilmastonmuutoksen, biodiversiteetin ja kiertotalouden välisten synergioiden vahvistamiseen. Samalla tuemme yrityksiä ja muita toimijoita etsimään keinoja hiilensidontaan ja hiilivarastojen kasvattamiseen.

Tarkastelemme biodiversiteettiä monipuolisesti ja arvioimme vaikutuksia luontoarvoihin, kuten kasvi- ja eläinlajistoon, niin maalla kuin vedessäkin. Ympäristövaikutustenarviointimenettelyissä sekä ympäristö- ja vesilupahakemusprosesseissa luontoarvot, suojeltavat lajit ja elinympäristöt ovat hankkeen etenemisen kannalta erittäin tärkeässä roolissa. Riittävä luontoarvojen kartoitus ja huolellinen suunnittelu jo hankkeen alkuvaiheessa sujuvoittaa kokemuksiemme mukaan viranomaiskäsittelyä. Kartoitamme vieraslajeja mm. maamassojen hyötykäytön edistämiseksi. Maamassojen tutkimisella varmistetaan mm. se, että vieraslajit eivät leviä.

Teemme osana kiinteistökehityshankkeita viherkerroinlaskentaa. Viherkerroinmenetelmässä tarkastellaan alueen viherelementtejä, kuten säilytettävää ja istutettavaa kasvillisuutta, hulevesirakenteita ja erilaisia pinnoitteita. Viherkerrointa laskettaessa pyritään käyttämään alueelle kehitettyä viherkerroinlaskuria (esim. Helsingin viherkerroinlaskuri), jossa on painotettu alueelle tyypillisiä luontoarvoja. Viherkertoimen laskennan yhteydessä kannattaa suunnitella myös hulevesien johtaminen. Katso palveluesimerkkejämme myös kohdista Kiertotalous, Pilaantuneet alueet, Vesistöhankkeet, Elinkaariarviointi (LCA ja EPD.

Autamme mielellämme hankkeiden toteutuksessa. Ota rohkeasti yhteyttä!

Palveluesimerkkejä:

  • Vaikutukset luontoarvoihin
  • Vieraskasvilajit ja maa-ainekset
  • Biodiversiteettisuunnitelmat (Biodiversity Management Plan)
  • Hoito- ja käyttösuunnitelmat vesialueille
  • Koekalastukset
  • Vesiluontotyyppi- ja vesikasvillisuuskartoitukset
  • Vesitase ja ravinnetase
  • Viherkerroinlaskenta
  • Hulevesiselvitykset