Selvitys jätteenkäsittelyn BAT-päätelmien (WT BATC) vaatimuksista – Suomen Erityisjäte Oy

Asiakas: Suomen Erityisjäte Oy

Vahanen Environment Oy laati selvityksen Suomen Erityisjäte Oy:n Kiimassuon jätekeskuksen ympäristöluvan mukaisten toimintojen vastaavuudesta jätteenkäsittelyn BAT-päätelmäluonnokseen (BAT, Paras käyttökelpoinen tekniikka). Työn tavoitteena oli tunnistaa, mitä vaikutuksia jätteenkäsittelyn BAT-päätelmillä tulee toiminnanharjoittajalle olemaan ja mitä mahdollisia muutoksia ne tulevat edellyttämään toiminnassa.

 

Jätteenkäsittelyn parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevat päätelmät (BAT-päätelmät) julkaistiin 17.8.2018, minkä jälkeen jätteenkäsittelyn direktiivilaitosten on kuuden kuukauden kuluessa toimitettava ELY-keskukselle selvitys ympäristöluvan tarkistamisen tarpeesta perusteluineen. Selvityksen jättämiselle voidaan pyynnöstä myöntää lisäaikaa. Valvontaviranomainen arvioi selvityksen perusteella, onko lupaa tarkistettava. Tarvittaessa toiminnanharjoittajan on jätettävä ympäristöluvan tarkistamista koskeva hakemus lupaviranomaiselle (AVI). Toiminnanharjoittaja voidaan velvoittaa noudattamaan laitoksen pääasiallista toimintaa koskevia päätelmiä neljän vuoden kuluttua päätelmien julkaisusta. Perustelluista syistä voidaan ympäristöluvassa määrätä myös BAT-päätelmiä lievemmät päästöraja-arvot (poikkeamamahdollisuus).

 

Vahanen Environment Oy on konsultoinut useita jätteenkäsittelyn direktiivilaitoksia koskien jätteenkäsittelyn BAT-päätelmien vaikutuksia.

Kuva: Mirkku Merimaa / Suomen Erityisjäte Oy

Lue lisää

Projektissa käytetyt palvelut