Jätteenkäsittelyn BAT-päätelmät on julkaistu

Euroopan komissio julkaisi 17.8.2018 päätelmät parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta jätteidenkäsittelyssä (WT BAT, Best Available Technology for Waste Treatment). WT BAT -päätelmät ja niiden velvoitteet koskevat jätteenkäsittelyn direktiivilaitoksia.

Direktiivilaitosten toiminnanharjoittajien on puolen vuoden kuluessa päätelmien julkaisusta toimitettava valvovalle viranomaiselle (ELY-keskus) selvitys siitä, vastaako laitoksen ympäristölupa BAT-päätelmiä ja ympäristönsuojelulakia ja sen nojalla annettuja säädöksiä. Tässä yhteydessä on päätoimialan BAT-päätelmien lisäksi huomioitava myös muut toimintaa koskevat uudet ja ajan tasalle saatetut päätelmät, joita sovelletaan laitokseen ja jotka komissio on hyväksynyt sen jälkeen, kun lupa myönnettiin tai sitä viimeksi tarkistettiin tai sen tarkistamisen tarve arvioitiin. ELY-keskus voi antaa selvityksen tekemiselle pyynnöstä lisäaikaa.

ELY-keskus arvioi, pitääkö ympäristölupaa tarkistaa

Saatuaan selvityksen ELY-keskus arvioi, onko direktiivilaitoksen ympäristölupaa tarkistettava. Jos lupa ei täytä BAT-päätelmien ja lainsäädännön vaatimuksia, sitä pitää tarkistaa. Toiminnanharjoittajan täytyy tällöin jättää ympäristöluvan tarkistamista koskeva hakemus määräaikaan mennessä lupaviranomaiselle (AVI), joka käsittelee hakemuksen ja tekee lupamääräyksiin tarvittavat muutokset.

Ympäristöluvan ja BAT-päätelmien vastaavuuden tarkastelussa BAT-päästötasot ovat velvoittavia määräyksiä, kun taas muiden BAT-päätelmissä esitettyjen vaateiden osalta kysymys on enemmän kokonaisharkinnasta. Toiminnanharjoittaja voi perustelluista syistä hakea lievennystä BAT-päätelmien mukaisiin päästötasoihin ja niiden perusteella määrättäviin päästöraja-arvoihin. Ympäristöluvassa voidaan määrätä BAT-päästötasoa lievemmät päästöraja-arvot, jos BAT-päästötaso johtaisi laitoksella kohtuuttoman korkeisiin kustannuksiin suhteessa saavutettaviin ympäristöhyötyihin.

Päätelmiä pitää noudattaa viimeistään neljän vuoden kuluttua julkaisusta

Toiminnanharjoittaja voidaan velvoittaa noudattamaan laitoksen pääasiallista toimintaa koskevia päätelmiä neljän vuoden kuluttua päätelmien julkaisusta.

– Toimialan lainsäädäntö muuttuu vauhdilla, ja toimijoilla voi olla täysi työ muiden töiden ohella pysyä mukana muutoksissa, toteaa Vahanen Environment Oy:n projektipäällikkö Riikka Kantosaari. – Suomessa on yli 150 jätteenkäsittelyn direktiivilaitosta, ja kun BAT-päätelmien edellyttämien selvitysten, luvan tarkastamisten sekä toiminnan BAT:n mukaiseksi saattamisen aikataulu on lähtökohtaisesti kaikilla laitoksilla sama, tämä voi jossain kohdin ruuhkauttaa toimijoita.

Vahanen Environment Oy on tehnyt useita selvityksiä jätteenkäsittelyn direktiivilaitosten BAT:n mukaisuudesta, mm. Suomen Erityisjäte Oy:lle.

– Autamme asiakkaitamme kaikissa BAT-päätelmien edellyttämissä selvityksissä, luvan tarkistamishakemuksissa sekä poikkeamahakemuksissa, Kantosaari lisää.

 

Lisätietoja:

Vahanen Environment Oy
Riikka Kantosaari
Projektipäällikkö
050 5344085
riikka.kantosaari@vahanen.com

Esa Salminen
Johtava asiantuntija
044 768 8392
esa.salminen@vahanen.com