Jätteenkäsittelyn BAT-päätelmiin liittyvät kansalliset ohjeet valmistuneet

Euroopan komissio julkaisi 17.8.2018 päätelmät parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta jätteenkäsittelyssä (Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1147 (EUR-Lex)).

Nyt myös jätteenkäsittelyn BAT-päätelmiin liittyvät kansalliset soveltamis- ja tulkintaohjeet ovat valmistuneet ja löytyvät kootusti sekä SYKEn BAT-sivujen että ympäristöministeriön sivujen kautta.

Myös jätteenkäsittelyn lopullinen WT BREF -dokumentti (sisältäen myös BAT-päätelmät) on kokonaisuudessaan valmistunut (http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/WT/JRC113018_WTbref.pdf)

Ympäristöluvan tarkistamisen tarve

Niiden direktiivilaitosten, joita BAT-päätelmät koskevat, on 18.2.2019 mennessä toimitettava ELY-keskukselle selvitys siitä, vastaako laitoksen ympäristölupa BAT-päätelmiä ja ympäristönsuojelulakia ja sen nojalla annettuja säädöksiä.  ELY-keskus arvioi selvityksen perusteella, onko direktiivilaitoksen ympäristölupaa tarkistettava.

Toiminnanharjoittaja voi myös itse ilmoittaa ELY-keskukselle jättävänsä AVI:lle luvan tarkistamishakemuksen, jos toiminnanharjoittaja katsoo, että lupa ei vastaa BAT-päätelmiä.

Lisätietoja: https://vahanen.com/fi/vahanen/ajankohtaista/jatteenkasittelyn-bat-paatelmat-julkaistu/

Vahanen Environment Oy on tehnyt lukuisia selvityksiä jätteenkäsittelyn BAT-päätelmiin liittyen ja auttaa asiakkaitaan BAT-päätelmien ja ympäristöluvan tarkasteluun liittyvissä selvityksissä ja lupahakemusten laadinnassa.

Lisätietoja:

Vahanen Environment Oy
Riikka Kantosaari
Projektipäällikkö
050 5344085
riikka.kantosaari@vahanen.com

Esa Salminen
Johtava asiantuntija
044 768 8392
esa.salminen@vahanen.com