Maalämpöjärjestelmä sopii myös pohjavesialueille

Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry tekee Vahanen Environment Oy:n kanssa yhteistyötä maalämmön turvallisen käytön edistämiseksi pohjavesialueilla.

Ympäristöministeriö on vuonna 2013 julkaissut uudistetun Energiakaivo-oppaan, jonka laatimiseen osallistuivat mm. Suomen lämpöpumppuyhdistys SULPU ry toiminnanjohtaja, DI Jussi Hirvonensekä nykyisin Vahanen Environment Oy:n palveluksessa oleva pohjavesiasiantuntija Ulla-Maija Liski. SULPU pitää tärkeänä, että viranomaisten, maalämpöalan toimijoiden sekä muiden asiantuntijoiden yhdessä laatimaa ohjetta noudatettaisiin lämpökaivoja koskevassa päätöksenteossa eikä maalämmön käyttöä pohjavesialueella tarpeettomasti rajoitettaisi.

Maalämpöjärjestelmällä tarkoitetaan maankamaraan varastoituneen aurinkoenergian hyödyntämistä rakennusten lämmittämisessä. Maalämpöä kerätään lämpöpumpun avulla joko maahan kaivetulla vaakaputkistolla tai kallioon porattavasta reiästä. Kalliolämmön talteenotossa lämmönkeruuputkisto asennetaan energiakaivoksi kutsuttuun halkaisijaltaan 10-15 cm:n porareikään, jonka syvyys on 100-300 m. Keruuputkessa kierrätetään lämmönkeruunestettä, joka siirtää keräämänsä energian rakennuksen käyttöön. Yleisimmin käytetty lämmönsiirtoaine tällä hetkellä on vahvasti denaturoitu etanoli, joka tarvittaessa sisältää korroosionestoaineen.

Maalämpö on yksi ympäristöystävällisimmistä lämmitysmuodoista ja sen lähestulkoon ainoat ympäristöriskit liittyvät pohjaveteen. Huolellisesti suunniteltuna, rakennettuna ja käytettynä yksittäisen energiakaivon aiheuttama riski pohjaveden pilaantumiselle on varsin vähäinen. Maalämpöjärjestelmän rakentamiseen liittyy kuitenkin pohjaveden suojelun kannalta joitakin riskejä, joita voidaan selvästi vähentää tai hallita ottamalla rakentamisessa huomioon maankäyttöön ja pohjaveteen liittyvät tekijät.

Energiakaivon rakentaminen vaatii rakennuslupaviranomaisen luvan ja jos hanke sijoittuu pohjavesialueelle, hanke saattaa vaatia lisäksi vesilain mukaisen luvan. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen arvioi vesitalousluvan tarpeen tapauskohtaisesti. Pohjavesialueelle lämpökaivoa suunniteltaessa on ympäristöviranomaisen harkinnan tueksi hyvä liittää hakemukseen kuvaus pohjavesiolosuhteista, arvio hankkeen pohjavesivaikutuksista sekä suunnitelman haitallisten pohjavesivaikutusten estämiseksi. Mikäli vesilain mukainen lupa on tarpeen, edellä mainittu selvitys on liitettävä hakemukseen.

Vahanen Environment Oy tarjoaa maalämpöhankkeiden pohjavesivaikutuksia käsittelevää koulutusta, laatii lupahakemuksia ja lausuntoja sekä avustaa luvan hakijan ja viranomaisten välisessä yhteydenpidossa.

Tutustu Ympäristöministeriön Energiakaivo-oppaaseen täällä.