PAH-tutkimushanke käynnistyi: tavoitteena luotettavampi malli korjaustarpeen riskinarviointiin

Tutkimushanke rakennusmateriaalien PAH-yhdisteiden vaikutuksesta sisäilman laatuun käynnistyi. Sen tavoitteena on tarjota entistä luotettavampi malli korjaustarpeen riskinarviointiin, koska nykyisen ”kaiken purkavan” toimintatavan yleistymisellä on merkittävät kansantaloudelliset vaikutukset. Kaksivuotisen hankkeen rahoittavat Työsuojelurahasto, Vahanen Rakennusfysiikka Oy ja Työterveyslaitos.

Edellä mainittujen tahojen lisäksi ”Rakennusmateriaalien sisältämien PAH-yhdisteiden vaikutus sisäilman laatuun” -hankkeen ohjausryhmään osallistuvat Helsingin kaupunki, Turun kaupunki, Senaatti-Kiinteistöt, Museovirasto, Kiilto Oy sekä Valvira.

PAH-yhdistepitoisten rakennusmateriaalien vaarallisuuden arviointiin käytetään Suomessa yleisesti PAH(16)-yhdisteille annettuja vaarallisen jätteen raja-arvoja. Jätteen vaarallisuuden arviointiin tarkoitetut raja-arvot eivät sovellu käytettäviksi rakennusten käytettävyyden arviontiin tai korjaustarpeen ja korjaustapojen määrittämiseen. Nykyinen PAH-yhdisteiden vaarallisuutta yliarvioiva tulkintatapa on johtanut ”kaiken purkavaan” toimintatapaan, jonka yleistymisellä voi olla merkittävä kansantaloudellinen vaikutus. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tuloksia, joiden perusteella voidaan muodostaa nykyistä luotettavampi malli rakennusten korjaustarpeen riskinarviointiin.

Aiemmassa tutkimuksessa on todettu rakennusmateriaalien sisältämien PAH-yhdisteiden ja niiden emissioiden vaihtelevan rakennusmateriaalityypeittäin laboratorio-olosuhteissa. Tässä tutkimuksessa selvitetään erityyppisten rakennusmateriaalien sisältämien PAH-yhdisteiden todellisia emissioita rakennuksissa ja niiden sisäilmavaikutuksia kokeellisin sekä laskennallisin menetelmin. Näillä tiedoilla pystytään arvioimaan todellista sisäilmariskiä sekä korjaus- tai purkutarvetta.

Lue lisää hankkeesta.

Jarno Komulainen
Tiimipäällikkö, erikoisasiantuntija
Vahanen Rakennusfysiikka Oy
040 8266 810
jarno.komulainen@vahanen.com

Mikko Koskivuori
Kehityspäällikkö
Tutkimushankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja
Vahanen Rakennusfysiikka Oy
044 7688 285
mikko.koskivuori@vahanen.com