Rakennusfysiikkayksikön asiantuntijat vahvalla työpanoksella valtakunnallisten ohjeiden laadinnassa

Vahanen on ollut mukana RIL 229 Rakennesuunnittelun asiakirjaohjeen päivityksessä, joka on ilmestynyt uusittuna vuoden 2013 versiona. Lisäksi Vahasella on ollut vahva panos RIL 264-2013 Vesitornien ja alavesisäiliöiden kunnonhallintaohjeen laadinnassa.

RIL 229-1-2013 Tekstiosassa on esitetty ohjeita työselostuksien ja piirustusten laadintaan. RIL 229-2-2013, Mallipiirustukset ja laskelmat -osassa on näytetty esimerkkejä piirustusten ja laskelmien esittämistavasta.

Uusina ja tärkeinä asioina ohjeessa on esitetty mm.

  • Tuotehyväksynnän ja CE-merkinnän vaikutus suunnitteluasiakirjoihin, RIL 229-1-2013, luku 2
  • Runkoa täydentävien rakenteiden työselostukset RIL 229-1-2013, luku 3.5
  • Rakenteiden suunnittelun ja toteutuksen perusteet asiakirja

– RIL 229-1-2013, luku 3.6
– RIL 229-2-2013, sivut 8-13

Vahanen Oy on toiminut yhtenä uudistustyön rahoittajista ja ohjausryhmän jäsenenä. Ohjausryhmätyöskentelyn lisäksi Vahanen Oy:ltä tilattiin ”Runkoa täydentävien rakenteiden työselostukset”- ohjetekstin laatiminen. Ohjetekstin laadinta perustui suurelta osin Vahanen Oy:n normaalin hyvän työtavan esittämiseen.
Vahasen edustajana ohjausryhmässä ja uusien ohjetekstien laatijana toimi Sami Laine Rakennusfysikaalisista asiantuntijapalveluista.

Uusia taitorakenteiden julkaisuja

3.12.2013 julkaistiin vesitornien ja alavesisäiliöiden kunnonhallintaohje RIL 264-2013. Jo jonkin aikaa vireillä ollut kirja-aihio sai lisävauhtia syksyllä 2012 sortuneesta Jyväskylän vesitornista. Vahanen Oy:n Heikki Kapanen on laatinut kirjan kuntoarvioita, kuntotutkimuksia ja korjaussuunnittelua koskevan rakenneteknisen osuuden sekä työmaatoiminnan erityispiirteitä koskevan luvun.

Tänä vuonna on ollut koekäytössä Liikenneviraston Kiinteiden merimerkkien tarkastuskäsikirja ja Kanavarakenteiden tarkastuskäsikirja, joiden kirjoittamisen päävastuu on ollut Heikki Kapasella. Kirjat on vapaasti ladattavissa ositteista:

http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf3/lo_2013-19_kiinteiden_merimerkkien_web.pdf

http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf3/lo_2013-08_kanavarakenteiden_tarkastuskasikirja_web.pdf