Rakennustuotteiden ympäristöselosteiden (EPD) verifioinnilla varmistetaan tieto ympäristövaikutuksista

Rakentamisessa käytettäviltä tuotteilta vaaditaan hyviä käyttöominaisuuksia ja kestävyyttä. Viime vuosien aikana on kiinnitetty yhä enemmän huomiota rakennustuotteiden raaka-aineiden hankinnan, tuotteen valmistuksen, käytön ja loppusijoituksen aikaisiin ympäristövaikutuksiin.

Ympäristöselosteessa (Environmental Product Declaration, EPD) annetaan varmennettavissa olevaa, tarkkaa ja todenmukaista ympäristötietoa tuotteista sekä niiden sovelluksista. Ympäristöseloste perustuu elinkaariarviointiin, jossa esitetään vähintään raaka-aineiden hankinnasta ja käsittelystä, kuljetuksesta valmistukseen ja valmistuksesta sekä mahdollisesti rakentamisvaiheesta, käyttövaiheesta ja rakennuksen purkuvaiheesta aiheutuvat ympäristövaikutukset. Aiheutuvia ympäristövaikutuksia kuvataan standardin SFS EN 15804 mukaisilla indikaattoreilla, joita ovat muun muassa ilmaston lämpeneminen, otsonikato, happamoituminen ja rehevöityminen. Luonnonvaroja kuvaavat indikaattorit ovat mm. uusiutuvan primäärienergian kokonaiskäyttö ja uusiutumattoman primäärienergian kokonaiskäyttö, käytetyt kierrätysmateriaalit sekä veden kokonaiskäyttö.

Elinkaariarvioinnissa pyritään käyttämään mahdollisimman pitkälti raaka-aineiden toimittajilta saatavia tietoja, tuotteita valmistavan tehtaan käyttötietoja ja rakennustuotteen käytön sekä loppusijoituksen aikaisia tietoja. Tällöin saadaan mahdollisimman paikkansa pitävä laskelma rakennustuotteen ympäristövaikutuksista. Laskennassa voidaan käyttää myös tietokannoista otettuja, yleisesti hyväksyttyjä tietoja. Elinkaariarvioinnissa on esitettävä käytettyjen tietojen lähde sekä arvot mahdollisimman tarkasti.

Vahanen Environment Oy on verifioinut standardin EN ISO 14025:2010 sekä SFS-EN 15804 mukaisesti Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy:n Gyproc-kipsilevyjen sekä Saint-Gobain Weber Oy:n lattiatasoiteryhmän ja Kahi-tiilen ympäristöselosteet. Standardin EN ISO 14025:2010 mukaisesti kolmannen osapuolen varmentaminen on vapaaehtoista yrityksiltä yrityksille suunnatuissa ympäristöselosteissa, mutta pakollista kuluttajille suunnatuissa ympäristöselosteissa.

Verifiointi tehdään käyttäen elinkaarilaskennasta tehtyä raporttia ja rakennustuotteen ympäristöselostetta sekä mahdollisia muita dokumentteja.  Verifioinnista laaditaan raportti, jossa esitetään selkeästi verifioinnissa tehdyt havainnot elinkaariarviointiin ja ympäristöselosteeseen. Verifioinnin yhteydessä huomioidaan puutteet laskennassa ja lähtötiedoissa. Varsinkin käytettyjen tietojen lähteisiin kiinnitetään huomiota. Ympäristöselosteen ulkoasu, esitettyjen tietojen kattavuus ja paikkansa pitävyys tarkastetaan.

 

Lisätietoja ympäristöselosteiden verifioinnista:
Leena Tarri
projektipäällikkö
050 521 2453
leena.tarri@vahanen.com
Vahanen Environment Oy