Vahanen Environment Oy valvoo Nokian entisen Häpesuon kaatopaikan kunnostamista

Vahanen Environment Oy:n ja Sito Oy:n asiantuntijoiden muodostama työyhteenliittymä vastaa haastavan pilaantuneen alueen kunnostusprojektin ympäristöteknisestä valvonnasta Nokialla. Osin pohjavesialueella sijaitseva entinen kaatopaikka kunnostetaan kaivamalla maa-ainekset ja jätteet pois ja pumppaamalla vedet käsittelyyn. 

Kunnostuksen avulla kaatopaikasta aiheutuva riski Nokian talousveden tuotannolle poistetaan ja alueelle voidaan rakentaa uusi kauppakeskus. Ympäristötekninen valvonta tarkoittaa työn ohjaamista ympäristölupapäätöksen mukaisesti ja mm. maa- ja vesinäytteiden ottamista koko työn keston, noin 1,5 vuoden ajan vuosina 2015-2016.

Nokian keskustassa on sijainnut vuosien 1946 – 1964 välisenä aikana kaatopaikka, jonne on sijoitettu asumisessa ja teollisuudessa syntyneitä jätteitä. Kaatopaikkatoiminta on lopetettu jo vuonna 1964, minkä jälkeen kaatopaikan päälle on 1970-luvulla rakennettu yritysten liikerakennuksia sekä Yrittäjäkatu. Entisen kaatopaikan alueelle on laadittu uusi asemakaava, joka mahdollistaa alueelle ison kaupan yksikön sijoittamisen. Ennen rakennustöiden alkamista alueella sijaitsevat vanhat rakennukset puretaan, minkä jälkeen jätteet ja pilaantuneet maa-ainekset poistetaan. Kaatopaikan kunnostaminen toteutetaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätöksen mukaisesti. Ympäristölupapäätös edellyttää työmaan kunnostamisen ympäristöteknistä valvontaa, jonka Vahanen Environment Oy:n Tampereen toimiston asiantuntijat toteuttavat yhdessä Sito Oy:n kanssa. Koko hankkeen kustannusarvio on 16,4 M euroa. Ympäristöteknisen valvonnan kustannusarvio on noin 0,75 M€.

Kunnostuksen aikana maaperää kuivatetaan johtamalla alueen orsivedet ensin työmaan omaan vesienkäsittelyyn, minkä jälkeen ne pumpataan luvanvaraiseen jäteveden käsittelyyn. Pilaantuneet maa-ainekset ja jätteet seulotaan ja kuljetetaan vastaanottopaikkoihin. Entinen kaatopaikka sijaitsee osittain Maatialanharjun pohjavesialueella, joten alueen ympäristön pohja- ja orsiveden tilaa seurataan työn aikana tiiviisti. Jäte-, pohja- ja orsivesinäytteiden lisäksi alueella otetaan luonnollisesti paljon maanäytteitä, mitataan kaasumaisten yhdisteiden esiintymistä, seurataan pölyämistä sekä tehdään melumittauksia. Hanke työllistää koko kunnostuksen ajan 2 – 3 henkilöä valvonnassa, mikä jakaantuu tasan työyhteenliittymälle Vahanen – Sito.