Vahanen kehittää algoritmiavusteista suunnittelua koko alaa palvelevassa yhteistyössä

Vahasella on tutkittu algoritmiavusteisen suunnittelun hyödyntämismahdollisuuksia rakennus- ja korjaushankkeiden alkuvaiheen nopeassa ja kustannustehokkaassa mallintamisessa. Parhaisiin käytäntöihin päästään tehokkaimmin alan toimijoiden monipuolisella yhteistyöllä, eivätkä hyödyt jää hankkeiden alkuvaiheisiin, Vahasella uskotaan.

Vahanen Suunnittelupalvelut Oy:ssä on tutkittu algoritmiavusteisen suunnittelun hyödyntämismahdollisuuksia muun muassa kehitys- ja tarjousvaiheen nopeaan mallintamiseen, määrälaskennan tarpeisiin sekä korjausrakentamisen inventointimallien kustannustehokkaaseen generointiin.

– Tekniikan hyödyntämiseen on lukemattomia mahdollisuuksia, sanoo rakennesuunnittelija Ville Simonen. – Aihe on sen verran uusi, ettei asiakashyötyjä ole vielä helppo kiteyttää yleispätevästi. Tärkeintä on kehittää tekniikkaa avoimesti ja yhteistyössä asiakkaidemme kanssa heidän tarpeisiinsa sekä alan asiantuntija- ja kumppanuusverkostoja hyödyntäen, jotta saadaan mahdollisimman laajasti hyötyä koko alalle. Emme kanna harteillamme vuosien kehitystaakkaa vaan olemme valmiita suuntaamaan puhtaalta pöydältä sinne, missä yhteistyö muodostuu kaikille osapuolille kannattavimmaksi.

Mitä on algoritmiavusteinen suunnittelu?

Algoritmi on yksiselitteinen ohje määrätyssä järjestyksessä olevista suoritettavista toiminnoista, jotka johtavat tiettyyn lopputulokseen (J.G. Brookshear). Algoritmiavusteisessa suunnittelussa käytetään algoritmeja apuna jossain suunnitteluprosessin osassa. Tämä eroaa perinteisestä suunnittelusta, jossa yleensä pyritään saamaan ennakkoon määritellylle ongelmalle ratkaisu. Algoritmiavusteinen suunnittelu keskittyy enemmän prosessin muokkaamiseen ja ymmärtämiseen, jolloin prosessin parametrit ja niiden muokkaukset tuottavat ongelmaan ratkaisun.

Algoritmeja voidaan käyttää hyödyksi suunnittelussa esimerkiksi toistuvien tehtävien automatisoinnissa tai monimutkaisten rakenteiden tuottamisessa. Algoritmien avulla voidaan myös mallintaa tehokkaasti erilaisia ratkaisuja muuttamalla parametreja.

– Algoritmiavusteista suunnittelua voidaan hyödyntää esimerkiksi kiinteistöjen korjaustarpeiden määrittämisessä, mikä varmasti kiinnostaa kiinteistönomistajia. Rakennusliikkeet taas hyötyvät tarjousvaiheen nopeasta mallintamisesta varsinkin kokonaisvastuurakentamisessa tarjotessaan suunnittelun sisältäviä SR-urakoita rakennuttajille. Näissä tapauksissa ratkaisut ja kustannukset täytyy saada mahdollisimman luotettavasti suunniteltua ennen tarjouksen jättämistä, jotta hanke lähtee käyntiin eikä tarjottuihin ratkaisuihin tarvitse tehdä kovin suuria muutoksia. Algoritmiavusteisella suunnittelulla rakennushankkeen kehittäjä pääsee kaavakehitysvaiheessa nopeasti käsiksi alkuvaiheen massoitteluun ja rakentamiseen. Arkkitehdeilläkin on paljon sovelluskohteita algoritmiavusteiselle suunnittelulle, puhumattakaan energiatehokkuuden simuloinnista ja hiilijalanjäljen pienentämisestä, Simonen listaa esimerkkejä.

– Rakennushankkeen alussa on aina paljon kysymyksiä: jos tehdään näin tai näin, niin miten se vaikuttaa lopputulokseen ja kustannuksiin. Algoritmien avulla pystymme tuottamaan nopeasti havainnoitavaa visuaalista dataa päätöksenteon tueksi. Algoritmiavusteinen suunnittelu siis lisää hankkeen varhaisen vaiheen ratkaisutietoisuutta. Visualisoimalla data tietomalliin voidaan arvioida, täyttääkö ratkaisu hankkeelle asetetut tavoitteet, ja jos näin ei ole, algoritmien avulla löydetään nopeasti tarkoituksenmukaiset ja tavoitteet täyttävät rakenneratkaisut, Simonen sanoo.

– Tietomallinnuksella tehdään periaatteessa samaa, mutta algoritmien avulla mallinnusta pystytään vielä nopeuttamaan ja tehostamaan esimääritellyillä prosesseilla, sanoo Vahanen Suunnittelupalvelut Oy:n BIM-kehityspäällikkö Jussi Anttonen. – Riittävän laajoilla lähtötiedoilla pyritään pääsemään kerralla oikeaan ratkaisuun. Vaikka tietomallinnuksen aloitus voi joissakin tapauksissa pitkittyä, tilanne korvautuu myöhemmässä vaiheessa prosessitehokkuutena, kun samaa työtä ei tarvitse tehdä moneen kertaan. Kun lähtötieto kerran on kerätty, sitä voi algoritmien avulla hyödyntää missä tahansa vaiheessa suunnittelua vaikutusten visualisoimiseksi. Tämä vakauttaa suunnittelun laatuakin.

Vahaselle tekemässään diplomityössä Simonen tutki tyyppisiltojen algoritmiavusteista suunnittelua, ja parin viime vuoden aikana Suomessa on laadittu useita muitakin tietomallinnusta tukevan tekniikan sovellusaloja tutkivia lopputöitä.

– Algoritmiavusteinen suunnittelu alkaa olla jokapäiväinen osa suunnittelutyötämme. Olemme lähteneet algoritmiavusteisen suunnittelun kehitystyöhön mukaan tehostaaksemme suunnitteluprosessejamme ja löytääksemme kustannustehokkaat ratkaisumallit heti hankkeen alkumetreillä. Uskomme, että avoimella toimintamallilla saamme alan parhaat toimijat yhteistyöverkostoomme kehittämään uusia sovellutuksia, summaa Vahanen Suunnittelupalvelujen toimitusjohtaja Ahti Rantonen.

Lisätiedot:

Ahti Rantonen
Toimitusjohtaja
Vahanen Suunnittelupalvelut Oy
040 5438 053
ahti.rantonen@vahanen.com

Ville Simonen
Rakennesuunnittelija
Vahanen Suunnittelupalvelut Oy
050 4307 209
ville.simonen@vahanen.com