Vahanen päivittämässä valtakunnallisia kuntotutkimusohjeita

Vahasen asiantuntijat ovat olleet vuonna 2014 lukuisissa valtakunnallisissa ohjetyöryhmissä kirjoittajina ja ohjausryhmien jäseninä, varsinkin kuntotutkimuksien saralla. Kuntotutkimukset ovat olleet tilaajan näkökulmasta hankalasti kilpailutettavia, sillä eri toimijoiden palvelujen sisältö on vaihdellut merkittävästi. Kuntotutkimusohjeiden ja erityisesti näihin liittyvien tilaajan ohjeiden avulla pyritään yhtenäistämään alan käytäntöjä ja samalla helpottamaan palvelujen tilaamista. 

Kosteus- ja homevaurioiden kuntotutkimusten opasta päivitetään ja laajennetaan

Ympäristöministeriö on tilannut Vahaselta päivitettäväksi alun perin vuonna 1997 julkaistun ”Ympäristöopas 28 – Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen kuntotutkimus” oppaan. Opas on tarkoitettu kuntotutkijoille ja muille sisäilma-alalla toimiville asiantuntijoille ja selvitysten tilaajille ja sitä on käytetty myös oppikirjana korkeakouluissa ja ammatillisessa täydennyskoulutuksessa. Päivityksestä vastaa Vahasen asiantuntijoista koostuva kirjoitusryhmä ja työtä ohjaa monialainen, ulkopuolisista eri alojen asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä.

”Erityisesti tavoitteena on saada opas vastaamaan vallitsevia tarpeita monimuotoisten sisäilmaongelmatapausten selvityksissä”, tiivistää rakennusterveysasiantuntija Miia Pitkäranta, joka koordinoi kirjoitustyötä Vahasella.

Tilaajan ohje betonijulkisivujen kuntotutkimuksiin sai lopullisen muotonsa

Suomen Betoniyhdistyksen julkaisu BY42 sekä siihen liittyvä tilaajan ohje määrittelevät betonijulkisivujen ja -parvekkeiden kuntotutkimusten sisällön nykymuodossaan. Erillinen tilaajan ohje julkaistiin ensimmäistä kertaa vuonna 2012 täydentämään kuntotutkimusohjetta ja se on osoittautunut arvokkaaksi työvälineeksi sekä rakennusalan ammattilaisten, että mm. taloyhtiöiden hallitusten käsissä.

”Julkaistusta ohjeesta kerättiin käyttäjäpalautetta kahden vuoden ajan, jonka jälkeen käynnistettiin päivitystyö lopullisen version laatimiseksi. Päivitystyö tehtiin kevään ja kesän 2014 aikana ja valmis ohje on nyt ladattavissa Betoniyhdistyksen kotisivulta”, kertoo betonijulkisivujen kuntotutkimuspalvelujen palveluvastaava Matti Herranen Vahaselta.   Alkuperäinen tilaajan ohje syntyi osana Herrasen diplomityötä.  Herranen onkin ollut päivitystyössä keskeisenä vaikuttajana Vahasen asiantuntijaryhmässä, jota on tukenut laajapohjainen ohjausryhmä.

PIMA-hankkeiden tilaajan ohjeistus kartoittaa vaihtoehdot ja riskit

Vahanen Environment Oy on ollut laatimassa tilaajaosapuolen ohjeistusta pilaantuneiden maa-alueiden hankkeisiin. Ohjeistus tullaan julkaisemaan Suomen ympäristökeskuksen toimesta vuoden 2015 aikana. ”Ohjeistuksen tarkoituksena on avata PIMA-hankkeen erityispiirteitä tilaajan näkökulmasta ja erityisesti esitellä tilaajan vaikutusmahdollisuudet sekä ratkaisuvaihtoehtojen vaikutus maa-alueiden taloudellisiin riskeihin ja rasitteisiin. PIMA-hankkeen vaiheet, osapuolet ja niiden tehtävät sekä tilaajan lakisääteiset velvollisuudet käydään myös läpi”, kertoo ohjeen kirjoittamisesta vastannut suunnittelupäällikkö Milja Vepsäläinen Vahanen Environment Oy:stä.

Haitta-ainetutkimusten toimintatapoja yhtenäistetään uudella ohjeella

Rakennustietosäätiö julkaisi elokuussa 2014 uudet RT-ohjeet haitta-ainetutkimuksista. Tilaajan ohjeessa RT 20-11159 esitellään haitta-ainetutkimusten käyttötarkoitus, tarpeen arviointi, tilaaminen ja tutkijan pätevyys sekä esimerkkejä tarjouspyyntömalleista. Rakennustuotteet ja rakenteet -ohjeessa RT-20-11160 esitellään lainsäädännön mukaan vaarallisiksi tai haitallisiksi määritellyt aineet, tutkimusten toteuttaminen, näytteiden analysointi ja tutkimusten raportointi.

Haitta-ainetutkimuksiin liittyvien RT-ohjeiden toimikuntien puheenjohtajana toimi Vahasen laboratorioyksikön päällikkö Jarno Komulainen. ”Haitta-ainekortit ovat herättäneet laajaa kiinnostusta alan toimijoissa ja olenkin päässyt esittelemään niiden sisältöä useissa seminaareissa kuluneen vuoden aikana,” Komulainen kertoo.

 

”Näemme Vahasella tärkeäksi jakaa kokemusperäisen osaamisemme tämänkaltaisiin kuntotutkimusten toimintaohjeisiin, jotta alalla olevia kirjavia käytäntöjä voidaan yhtenäistää. Meillä on ollut lisäksi käynnissä 2014 myös muita julkaisuhankkeita, mm. suunnitteluohjeita, joihin olemme ammentaneet pitkän kokemuksen tuomaa suunnitteluosaamistamme”, kertoo liiketoimintajohtaja Pekka Laamanen Vahasen Erikoisasiantuntijapalveluista.