Vahasen asiantuntijat näkyvästi esillä Sisäilmastoseminaarissa 2015

sisailmastoseminaari2015Vahasen asiantuntijat olivat vakiintuneeseen tapaan hyvin edustettuna Sisäilmastoseminaarissa, joka järjestettiin 11.3.2015 Helsingin Messukeskuksessa. Seminaari oli järjestyksessään 30. ja siihen osallistui noin 1300 seminaarikuulijaa. ”Tänä vuonna seminaariesityksemme Vahaselta käsittelivät jälleen monipuolisesti sisäilma-asioita lähtien maaperässä olevista haitta-aineista aina valmisteilla oleviin ympäristöministeriön sisäilmahaittoja ennaltaehkäiseviin kosteusmääräyksiin”, kertoo Pekka Laamanen, Vahasen erikoisasiantuntijapalveluiden liiketoimintajohtaja.

Vahanen osallistui Mikrobioni Oy:n, Sisäilmatalo Kärki Oy:n ja Insinööri Studio Oy:n yhteiseen tutkimukseen Eristevillamateriaalien mikrobipitoisuudet ja lajisto ulkoseinärakenteissa. Tutkimuksen taustalla on puutteellinen tieto siitä, mikä on eri-ikäisille ulkoseinärakenteille tavanomainen ja mikä poikkeava mikrobiologinen kunto. Tutkimuksen tärkeimpänä johtopäätöksenä oli että – toisin kuin usein ajatellaan – ulkoseinien mineraalivillaeristeet ovat yleensä mikrobiologisesti varsin ”puhtaita”, ja suuret mikrobipitoisuudet liittyvät rakenteen selvästi puutteelliseen kosteustekniseen toimintaan ja usein myös sisäilmanlaadun heikkenemiseen. Aihe liittyy kiinteästi ulkoseinärakenteiden korjaustarvearviointiin esimerkiksi peruskorjaukseen menevissä kohteissa.

Katariina Laineen esityksen aihe oli Pitkäaikaiskestävät rakenteiden ilmatiiviyden toteutustavat. ’’Rakenteiden ilmatiiviyden parantamisen korjausratkaisujen käyttöiästä ja pitkäaikaiskestävyydestä on käyty vilkasta keskustelua alan asiantuntijoiden kesken. Esityksessäni pyrin tuomaan esille ilmatiiviyden parantamisessa käytettävien materiaalien ja järjestelmien teknisiä käyttöikiä, jotka perustuvat tehtyihin tutkimuksiin, materiaalivalmistajilta saatuihin tietoihin sekä käytännön kokemuksiin. Nykypäivänä käytetyillä rakenneratkaisulla voidaan saavuttaa uudisrakentamisessa vähintään 20 vuoden käyttöikä, mutta huolellisella toteutuksella ja oikeilla materiaalivalinnoilla voidaan tavoitella 50 vuoden käyttöikää.’’, Katariina kertoo.

Petri Mannonen esitteli kosteusmääräysten (RakMK C2) toimivuuden arviointityön tuloksia. RakMK C2, Kosteus uudistetaan lähiaikoina. Sen uudistustarpeen aiheuttavat sekä lainsäädännön että teknisten määräysten muutokset. Ympäristöministeriön Vahaselta tilaaman selvityksen tarkoituksena on toimia lähtötietona varsinaiselle päivitystyölle. Arviointityön lopputuloksena ehdotetaan muun muassa rakennusprosessin kosteudenhallinnan roolin kasvattamista tulevissa määräyksissä. Myös kunnossapidon ja huollon merkitystä ehdotetaan korostettavaksi. Nykyisissä energiatehokkaissa rakennuksissa on tärkeää pitää rakenteet kuivina niin rakennusprosessin kuin rakennuksen käytön aikana. Tähän tulisi pyrkiä muun muassa painottamalla rakennusvaipan hyvää ilmatiiveyttä nykyistä enemmän.

Vahasen monialainen osaaminen tulee olemaan esillä myös tulevissa kansainvälisissä tapahtumissa. Toukokuussa Hollannin Eindhovenissa järjestetään terveellistä sisäympäristöä käsittelevä Healthy Buildings 2015 Europe -konferenssi Kansainvälisen sisäilmayhdistyksen ISIAQ:n ja Eindhovenin teknillisen yliopiston toimesta. Rakennusfysiikka- yksikkö on edustettuna konferenssissa, sillä yksikön rakennusmikrobiologian palveluvastaava Miia Pitkäranta on kutsuttu konferenssiin keynote-luennoitsijaksi. Lisäksi sisäilmapalvelujen tiimipäällikkö Katariina Laineen rakennusten tiiveyttä käsittelevä artikkeli on hyväksytty julkaistavaksi.