Vahasen ympäristöpalveluja vahvistaa joukko tohtoritason asiantuntijoita

Vahanen Environment Oy:n tohtorit

Ylärivissä vasemmalta oikealle: Pirjo Tuomi, Milja Vepsäläinen, Risto Valo ja Esa Salminen. Alarivissä Laura Virtanen ja Anne Liljendahl. Kuvasta puuttuu Teija Kirkkala.

Vahanen Environment Oy:n palveluksessa on monta ympäristöön liittyvien alojen tohtoria – joka kuudes työntekijä on väitellyt alalta. Tietämystä löytyy niin biotekniikan, mikrobiologian, akvaattisten tieteiden kuin maantieteenkin alalta. Asiakkaille huippuosaaminen näkyy esimerkiksi kokonaisuuksien hahmottamisena, ratkaisujen ja menetelmien kyseenalaistamisena sekä kansainvälisyytenä.

Vahasella tohtorit eivät piiloudu tutkijankammioihin vaan tekevät kenttä- ja asiakastyötä niin kuin muutkin ympäristöasiantuntijat. Konsernissa kannustetaan kaikkia työntekijöitä jatkokouluttautumaan ja erikoistumaan omaa uraa ja koko toimialaa palveleviin aiheisiin.

Ympäristöbiotekniikan alalta 1990-luvun vaihteessa väitellyt johtava asiantuntija Risto Valo korostaa, että jatkokoulutuksesta on paljon hyötyä asiakkaille.

– Kaikilla Vahanen Environmentin tohtoreilla on pitkä kokemus konsultoinnista, Valo toteaa. – Meillä tiedetään myös hyvin, mikä osaamisen taso maailmalla on.

Valon kattava näkemys ja kokemus pilaantuneiden maiden ja pohjavesien tutkimuksista, terveys- ja ympäristöriskien arvioinnista sekä kunnostusmenetelmistä on kehittynyt vuosien työn ja lukuisten projektien tuloksena. Hän on alan uranuurtaja ja tuonut erityisesti in situ -kunnostusten osalta uusia tuulia Suomeen.

Esa Salminen on samoin erikoistunut ympäristöbiotekniikkaan ja uskoo, että tieteellinen koulutustausta on erinomainen pohja perehtyä toimeksiantoihin ja kyseenalaistaa oletettuja ratkaisuja.

– Tieteellinen tutkimus ja raportointi opettavat kiteyttämään vaikeita asioita yksinkertaiseen muotoon ja avaamaan uusia ovia, Salminen sanoo. Hän johti vuonna 2018 erityisen monialaista projektia, jossa kansainvälinen asiantuntijaryhmä selvitti ympäristöministeriön toimeksiannosta mahdollisuuksia hallita Itämeren sisäisiä ravinnevarastoja ja nopeuttaa meren toipumista rehevöitymisestä.

– Aihe on niin iso, että sille voisi omistautua kokonainen tutkimuslaitos, ja osoittaa, kuinka laajoja ja kansainvälisiä kokonaisuuksia työmme kattaa. Tunnemme kansainväliset standardit ja toimimme luontevasti kansainvälisissä asiantuntijaverkostoissa.

Asiantuntija löytää tehokkaasti ajantasaisimman tiedon ja parhaan osaamisen sen soveltamiseen

Mikrobiologian alalta väitellyt Pirjo Tuomi aloitti johtavana asiantuntijana Vahanen Environmentin palveluksessa elokuun alussa 2019. Hän on perehtynyt muun muassa meriekosysteemeihin, maaperään ja pohjaveteen ja toiminut pitkään ympäristöalan konsulttina.

– Tutkijakoulutus on hyvä pohja oppia aina uutta sekä hakea, analysoida ja soveltaa tietoa, olipa aihe mikä hyvänsä, Tuomi kuvailee. – Tutkimusten pohjalta kasvaa luottamus siihen, että oma näkemys on perusteltu ja oikea. Löydämme tehokkaasti ajantasaisimmat ja kunkin hankkeen kannalta sovellettavimmat tiedot ja tulokset.

Ympäristöhankkeiden suunnittelupäällikkö Milja Vepsäläinen on tohtoriopinnoissaan perehtynyt maaperämikrobiologiaan ja haitta-aineiden käyttäytymiseen. Hän on tehnyt uraauurtavaa tutkimustyötä erityisesti mittausmenetelmien kehittäjänä.

– Tohtoritausta auttaa hahmottamaan isoja kokonaisuuksia ja perustelemaan ratkaisuja. Meillä on menetelmät hyvin hallussa, ja niitä soveltamalla tuotamme paljon lisäarvoa asiakkaillemme. On hienoa, että asiakkailtamme löytyy innovaatio- ja ratkaisuhalua soveltaa uusia menetelmiä, Vepsäläinen kiittää. – Yleisesti ottaen työkaverit Vahanen Environmentissä ovat kaikki todella osaavia ja asiantuntevia, mutta tohtorilta kysyessä saa taatusti perustellun ja pureskellun vastauksen.

Ympäristöhankkeissa nojataan pitkälti tutkimustulosten soveltamiseen

Elokuun alussa Vahanen Environmentillä vesistöhankkeissa aloittanut Laura Virtanen tietää erityisesti virtavesien biodiversiteetistä ja kunnostamisesta. Hän on tutkinut piileväyhteisöjä sekä niiden käyttöä niin rehevöitymisen kuin raskasmetallien aiheuttaman kuormituksen bioindikaattorina vesistöissä. Virtasen väitöskirjaan sisältynyt työ liittyy läheisesti vesipuitedirektiiviin ja on sovellettavissa käytännön toimeksiantoihin.

– Vahasella olen päässyt hyödyntämään monipuolisesti tutkijana hankkimaani osaamista. Tutkijatausta auttaa tiedon haussa ja soveltamisessa, kokonaisuuksien hahmottamisessa sekä asiakkaalle sopivimman ratkaisun löytämisessä. Käyn myös usein maastossa hakemassa näytteitä sekä tekemässä katselmuksia, ja se tuo mukavaa vaihtelua työpäiviin.

Johtava asiantuntija Anne Liljendahl on tutkinut järvien ravintoverkkokunnostuksen ongelmatapauksia, ja hänellä on laaja kokemus järvien kunnostustoimien valintaperusteista. Hän on mukana useissa vesialan organisaatioissa ja yhteistyöhankkeissa ja kehuu Vahasta tohtorille hyvin sopivaksi työyhteisöksi.

– Olennaisinta ja antoisina työssäni on asiakkaan neuvominen kiperissä tilanteissa, Liljendahl sanoo. – Vesistöjen kunnostus nojaa pitkälti tutkimustyöhön ja -tuloksiin ja on käytännössä soveltavaa tutkimusta. Asiakkaillemme on suuri hyöty siitä, että hankkeen asiantuntijat ovat osa tutkijaverkostoa ja tekevät yhteistyötä niin kotimaisten kuin kansainvälistenkin organisaatioiden kanssa. Ymmärrämme, miten kansainvälinen malli toimii ja olemme rutinoituneita hankerahoituksen hakijoita myös EU:n tasolla. Hakemusten laatiminen ja siinä sparraaminen on osa palveluamme. Lisäksi olemme mukana alan kehittämisessä sekä ohjeistusten laatimisessa niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla.

Teija Kirkkala on erityisen perehtynyt Säkylän Pyhäjärveen ja väitellyt sen valumavesien ravinnekuormituksesta. Hänellä on kymmenien vuosien kokemus ympäristöalan tehtävistä niin viranomaisena, tutkijana kuin organisaation johtajanakin. Kirkkala on koordinoinut monia ravinnekuormituksen vähentämiseen keskittyviä projekteja ja toimii aktiivisesti sekä kansallisissa että maakunnallisissa vesienhoidon verkostoissa. Tällä hetkellä Kirkkalaa työllistävät erityisesti Vanhankaupunginlahden Natura 2000 -alueelle tehtävien ruoppausten suunnittelu ja vaikutusten arviointi.

Lue lisää ympäristöpalveluistamme!

 

Lisätiedot:

Milja Vepsäläinen
Suunnittelupäällikkö
Vahanen Environment Oy
040 823 5892
milja.vepsalainen@vahanen.com